Statuten van Sport Vereniging Aartselaar Tennis vzw, gecoordineerde versie na wijziging der statuten dd. I 3/0t/2014.

 Bij afgemene vergadering van de vereniging gehouden in haar zetel op datum van 13 januari 2014 wordt, in aanwezigheid van alle effectieve teden, en bij unanimiteit besJist om de statuten van de vereniging gekend onder de benaming “Sport Vereniging Aartselaar Tennis” en zoals gepubliceerd in  de bijlagen van het Be-1gisch Staatsblad d.d. 24 maart 1988, k. 1858 e.v. en gekend onder identificatienummer 39 l l /88 te wijzjgen en aan te passen.

De aldus gewijzigde statuten van de vereniging, die haar bestaan voortzet,  tuiden  als volgt: Titel I – benaming. zetel, doel & duur

Artikel I
§1. De vereniging wordt genoemd: “Sport Vereniging Aartselaar Tennis”. afgekort “SVAT”; de rechtsvorm is een vereniging zonder winstoogmerk.
§2. Deze naam moet voorkomen in aHe akten, facturen, aankondigingen.  bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddeUijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “‘vzw”‘, met nauwkeurige aanwijzing van de zetet

Artikel 2
§I. De maatschappelijke zetet van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, te weten in 2630 Aartselaar, aan de Kleistraat nr.  204,  in  het  Gemeentelijk Sportcentrum.

Artikel 3
§I. De vereniging heeft tot doet

 • al haar leden de mogelijkheid te geven om de tennissport in clubverband te kunnen beoefenen;
 • het verspreiden en promoten van de tennissport te bevorderen, met in het bijzonder het opleiden van jonge tennisspeiers;
 • het spelen van tennis in competitieverband te beoefenen;
 • alsmede te zorgen voor het inrichten van toernooien en andere activiteiten die hetclubleven
 • ten slotte heeft zij ook tot doel het beoefenen van sport in het algemeen en als wezenlijk dee! van de vrijetijdsbesteding aan te

Zij kan alle activiteiten ondernemen om dit doel te bereiken

§2. De vereniging is aangesfoten bij de Vlaamse Tennis Vereniging (VTV) en zij engageert er zich toe de reglementen en besluiten van deze vereniging na te !even en toe te  passen  in zoverre de wet  en onderhavige statuten zulks toelaten.
§3. De vereniging mag aHe rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle nodige roerende of onroerende goederen in huur of gebruik nemen, verwerven, bezitten en vervreemden.
§4. De vereniging mag ook op bijkomstige wijze zeker economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de opbrengsten daarvan uitsluitend besteed worden aan het hoofddoel.
§5. De vereniging lean meerdere afdelingen tellen waar deze activiteiten kunnen uitgeoefend warden en deze kunnen gevestigd zijn buiten het arrondissement van de hoofdzetel. Zij kan plaatselijke en of tijdelijke onderafdelingen inrichten waarover zij gezag uitoefent. Zij kan tevens haar medewerking verlenen aan andere organisaties voor zover er overeenstemming is met het voor omschreven doel.
§6. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te alien tijde ontbonden wo rden.

TITEL II: lidmaatschap en bijdrage

Artikel 4
De Vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden (ook  wel  vaak  de  gewone spelende !eden genoemd). Het aantal effectieve leden wordt beperkt tot mnimaat vijentwintig.

Artikel 5
§I . De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgeho uden.
§2. De voorwaarden om als effectief lid opgenomen te worden zijn de volgende:

 • minstens de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben per I januari van het jaar waarin men zijn opname vraagt;
 • een schriftelijk verzoek richten tot de raad van bestuur;
 • zich akkoord verklaren met de statuten van de vereniging en met de huishoudelijke regle mente n”
 • aanvaard worden door de raad van bestuur waar de kandidatuur wordt

§3. Men wordt toegetreden lid door een lidmaatschapsaanvraag in te dienen en  het  jaarlijkse lidgeld te betalen.
§4. Toegetreden !eden hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. Het is hen toegelaten  in het kader van de vereniging de tennissport te beoefenen en  aan  de  verschillende  door  de  vereniging ingerichte activiteiten deel te nemen. Hun rechten en plichten worden bepaald in het huishoudelijk reglement zoals dit wordt vastgesteld door de  raad  van  bestuur  en goedgekeurd  door de algemene vergadering der effectieve leden.
§5. Enkel de raad van bestuur kan toegetreden leden uitsluiten conform hetzelfde reglement.
§6. De uitsluiting van effectieve !eden kan enkel gebeuren door de algemene vergaderingen en dit met een gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 6

De effectieve en toegetreden !eden betalen dezelfde jaarlijkse bijdrage. Het bedrag van  deze  bijdrage wordt jaarlijks door de raad van bestuur bepaald. Het mag niet meer bedragen dan €75 0,00,

Artikel 7

§I . Het lidmaatschap wordt jaarlijks vernieuwd en is van onbepaalde dour. Het eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting of overlijden.
§2. Eik iid kan te aiien tijde uit de vereniging treden. Het ontsiag moet bij gewoon schrijven of per­ e-mail aan de voorzttter van de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.
§3. Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van  een  overleden lid, kunnen betaalde biidragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het bezit van de vereniging.
§4. Een lid dat in gebreke blijft door de jaarlijkse bijdrage niet te betalen, uiterlijk op 31 maart van het lopende jaar, wordt als ontslagnemend beschouwd.
§5. De raad van bestuur is bevoegd om disciplinaire maatregelen te nemen tegen (eden,  in volgende gevalien:

 • als een lid weigert de betatingen uit te voeren die hij aan de verenigtng verschuldigd is;
 • als een lid weigert zich aan de statuten, de huishoudelijke en de spelreglementen te onderwerpen;
 • als een lid zich schuldig maakt aan ernstig wangedrag, waardoor de goede werking en/of goede naam van de vereniging wordt.

§6. De raad van bestuur kan de volgende disciplinaire maatregefen nemen: een vermaning, een emstige waarschuwing en een schorsing al of niet gedurende een bepaalde tijd.

TITEL Ill: de algemene vergadering Artikel 8

§I. De algemene vergadering is bet hoogste gezagdragend orgaan van de vereniging en bestaat uit de samensteiling van aHe effectieve feden en wordt voorgezeten door  de  voorzitter  van  de vereniging, die tevens voorzitter is van de raad van bestuur.
§2. Toegetreden feden kunnen ook uitgenodigd worden op de  afgemene  vergadering,  maar bezitten geen stemrecht. De rechten en pJichten van de toegetreden leden worden bepaald door het huishoudelijk reglement.

Artikel 9

De algemene vergadering is uitstuitend bevoegd voor.

 1. De wijziging van de statuten;
 2. De benoeming en de afzetting van de bestuurders:
 3. De benoemingen en afzettingen van eventuele commissarissen en, voor zover deze wordt toegekend, het bepalen van hun bezoldiging;
 4. De kwijting voor bestuurders en commissarissen;
 5. De goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening;
 6. De ontbinding van de vereniging;
 7. De aanvaarding en de uitsluiting van een effectief lid;
 8. De vrijwiffige ontbinding van de vereniging met hierbij de vereffening en verdeling van het maatschappelijk vermogen;
 9. Alie gevaUen waarin de statuten zulks verersen;

Artikel 10

§I . De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur in alle gevallen waarin de wet of de staruten zulks bepaien.
§2. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op initiatief  van  de raad van bestuur of op verzoek van ten minste een vijfde van de effectieve !eden van de vereniging
§
3. De effectieve teden worden ten minste acht dagen voor de algemene vergadering uitgenodigd per gewone brief of per e-mail met vermelding van de volledige agenda en plaats, datum en  uur van  de vergadering.
Tenzij anders vermeld in de brief van uitnodiging vergadert de algemene vergadering op de plaats van de maatschappelijke zetel.
§4. De algemene vergadering vindt ten minste eenmaal jaarlijks plaats, te weten in het eerste semester van het kalenderjaar. Alie effectieve !eden worden hiertoe uitgenodigd.

Artikel 11

§I. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. lndien hij afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders,
§2. De algemene vergadering zal slechts beraadslagen over de onderwerpen van de agenda zoais vermeld op de oproepingsbrief. Een.agendapunt kan op voorstel van minstens een twintigste van de effectieve leden aan de agenda worden toegevoegd. De  raad  van  bestuur  kan  bovendien agendapunten op de algemene vergadering laten toevoegen indien de !eden  deze  toevoeging aanvaarden in een stemming met gewone meerderheid. te weten de helft pius een.
§3. leder effectief lid van de vereniging mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een volmachtdrager, voorzien van een geschreven rnachtiging, voor zover de gevotmachtig_de zelf effectief lid is van de vereniging. leder gevolmachtigde kan slechts een effectief lid van de vereniging vertegenwoordigen.

Artikef 12

§I. De algemene vergadering is geldig samengesteld als de helft plus een der .effectieve feden aanwezig zijn.
§2. Alie beslissingen warden genomen bij gewone meerderheid van stemmen zijnde, de helft pius een behoudens andersluidende bepalingen van de wet of de statuten (zie artiket J3). Bij gelijkheid van stemmen beslfst de stem van de voorzitter.
§3. Wanneer de helft van de vergadering erom verzoekt zal de stemming geheim zijn. In dergelijk geval zal bij gelijkheid der stemmen het gestemde onderwerp als verworpen worden beschouwd.

Artikel 13

§I De beslissingen nopens de wijzigingen der statuten kunnen slechts worden genomen mits naieving van de bijzondere voorwaarden van aanwezigheid, meerderheid en eventuele gerechtelijke homologatie zoals bepaafd in de wet 27 juni 1921, gewijzigd bij wet 2 mei 2002 waarbij aan verenigingen zonder winstoogmerk rechtspersoonlijkheid wordt verleend.
§2. Over een statutenwijziging of vrijwiUige ontbinding kan aldus slechts geldig beraadslaagd warden wanneer twee derden van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
§3. Een wijziging kan slechts gestemd worden door een meerderheid van twee derden der aanwezige leden.
§
4. Wanneer de wijziging betrekking heeft op de doeleinden van de vereniging kan daartoe siechts besloten worden door ten minste vier vijfden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
§
5. lngeval op een eerst bijeengeroepen vergadering geen twee derden der feden aanwezig is, kan een tweede vergadering worden samengeroepen  die, zonder dat twee derden  van  de !eden  aanwezig is, toch kan besluiten tot statutenwijziging mits een tweederdemeerderheid, of een viervijfdemeerderheid ingeval van wijziging van het maatschappelijk doel. Tussen de eerste en de tweede vergadering moeten er minstens vijftien dagen verlopen zijn.

Artikel 14

§I. De beslissingen van de algemene vergadering worden opgetekend in een afzonderlijk losbladig register, bijgehouden op de maatschappelijke zetel van  de  vereniging  en  ondertekend  door voorzitter en secretaris van. de raad van bestuur of door diegenen die hun functie waarnemen.
§2. Het verslag wordt aan aUe effectieve leden bezorgd. uiterlijk veertien dagen voor de bijeenroeping van de volgende algemene vergadering.
§3. Alie effectieve leden hebben inzage in deze registers en een afschrift kan geldig warden ondertekend door de secretaris.

TITEL IV: de raad van bestuur Artikel 15

§I. De vereniging wordt bestuurd en in rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur die ten minste drie leden teft. Het aanta:I bestuurders moet te afJen tijde fager zijn dan het aantal effectieve !eden van de vereniging.
§2. De raad van bestuur wordt benoemd door de atgemene vergadering die ook te alien tijde bestu urders kan ontslaan.
§3. De bestuurders worden verkozen voor een termijn van zes jaar. Deze termijn kan tweemaal verlengd worden.
§4. Het mandaat kan ook eindigen door overlijden, ontslag door de bestuurder zelf of door de algemene vergadering of door uitsluiting van het lidmaatschap.
§5. lndien een bestuurder tijdens zijn mandaatperiode zijn functie niet meer kan uitoefenen, hetzij door overlijden. hetzij door vrijwillig ontslag. hetzij door afzetting, dan heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om aan een der effectieve !eden te vragen om het vrijgekomen mandaat verder uit te oefenen tot aan de eerstvoJgende jaarlijkse algemene vergadering. Deze persoon krijgt dan de functie van toegevoegd bestuurslid, en heeft de bevoegdheid om de bestuursvergaderingen bij te wonen zonder stemrecht. Het toegevoegd bestuurslid kan met volle inzage alle taken uitoefenen die hem of haar door de raad van bestuur worden to egekend.
§6. De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van he r aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelrjk vermeld worden op de agenaa van de afgemene vergadering.
§
7. Een bestuurder die vrijwitlig ontslag neemt, moet dit schrifteJijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddeUijk in tenzij door dit ontslag het minimum  aantal  bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. !n dit geval moet de raad van bestuur binnen de  twee rnaanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de  vervanging  van  de  betrokken bestuurder dient te voon ie n.
§
8: De akten betreffonde de arnbtsbeeindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Artikel 16

De raad van bestuur kiest onder zijn Jeden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Zij vormen het dagelijks bestuur van de ve re niging.

Artikel 17

§I. De raad van bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden die de wet of de statuten niet voorbehouden aan de algemene vergadering.
§2. Zij vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handetingen met jnbegrip van alte daden van beschikking, alie roerende en onroerende handelingen, het afsluiten van hypothecaire verbintenissen, het afs1uiten van alie contracten, compromissen, minnelijke schikkingen, arbitraire overeenkomsten en dadingen, het aanvaarden en verwerpen van alie toelagen, schenkingen en legaten, enzovoort.
§3. De raad van bestuur stelt het huishoudelijk reglement op.
§4. Alie bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur.

Artikel 18

Opdat de vereniging getdig zou vertegenwoordigd zijn t.o.v. derden volstaat de handtekening van t wee leden van de raad van bestuur, waar onder deze van de voonitter of zijn vervanger.

Artikel 19

Met het oog op het waarnemen van het dagelijks bestuur van de vereniging kan de  raad van  best uur , onder haar verantwoordelijkheid, het gehee1 of een gedeelte van haar bevoegdheden voor een nader te bepalen termijn die in tijd beperkt is, overdragen aan een of meerdere bestuurders. Deze delegatie is op ieder ogenblik herroepbaar.

Artikel 20

§I . De raad van bestuur vergadert ten minste tweemaat per jaar op de plaats van de verenigingszetel op bijeenroeping door de secretaris per brief,  faxpost  of  elektronische  post  tenminste acht dagen op voorhanden met vermelding van de agenda, dag en uur van de vergadering.
§2. Elk bijkomend onderwerp kan zonder formaliteiten tijdens de vergadering op de agenda  worden bijgevoegd. De raad van bestuur beslist bij eenvoudige meerderheid van stemrnen van de vergadering, die wordt voorgezeten door de voonitter of, bij diens afwezigheid, door de  oudst aanwezige bestuur der”
§3. De notuten van de vergadering worden bijgehouden door de secretaris. Zij worden in origineel ondertekend door ten minste twee bestuursleden waar onder de voorzitter. Alie effectieve !eden hebben, mits eenvoudig verzoelc, inzage van deze registers of notulen.
§4. Afschriften ervan worden geldig door de secretaris ondertekend.

Artikef 11

De bestuurders nemen geen persoonlijke verbintenissen op zich wanneer zi! optreden namens de vereniging. Zij zijn uitsluitend aansprakelijk t.o.v. de vereniging voor de goede uitvoermg van hur::· mandaat.

TITEL V: rekeningen, begrotingen, inbrengen Artikel 22

§1. De rekeningen lopen van l januari tot 3 l december waarop zij worden afgesloten zodat elk drenstjaar samenvai’t met bet katenderjaar.
§2. De jaarrekening alsmede de begroting voor het volgende werkingsjaar worden opgesteld door de penningmeester en ter goedkeuring aan de afgemene vergadering van de vereniging voorgefegd. Deze goedkeuring dient te worden gegeven binnen de zes maanden na de afstuitingsdatum van het boekJaar.
§3. De rekeningen dienen jaarlijks door de schatbewaarder gedeponeerd te worden op de griffie van de rechtbank van koophandel

Artikel 23

Ten minste acht dagen voor de algemene vergadering waarop ze ter goedkeuring warden voorgelegd, kan elk effectief Jid inzage nemen van de rekeningen en de begrotlng met de bijbehorende stukken op de zetel van de vereniging of bij de penningmeester.

TITEL VI: ontbinding en vereffening Artikel 24

§I. Onafgezien van de in de wet voorziene mogelijkheid van gerechtelijke ontbinding zal de algemene vergadering kunnen besfissen over de vrijwiUige ontbinding op de wijze zoals vastgesteld door de wet, met name op dezelfde wijze als wanneer het statutair maatschappelijk doei van de vereniging wordt gewijzigd.
§2. Bij dergetijke vrijwiffige ontbinding zal de algemene vergadering in haar ontbindingsbeslissing tegeiifl< twee of meer vereffenaars aanduiden en bun bevoegdheden bepalen.
§3. fn geval van gerechtefijke ontbinding zal de uitspraak van de rechtbank gelden nopens de te volgen werkwiJze,

Artikel 25

§l . Zowel in geval van vrijwillige als in geval van gerechtelijke ontbinding zal het netto overbiijvend actief van het vermogen van de vereniging, na vereffening van de schulden en aanzuivering van de fasten, met inachtneming van de ter  zake  geldende  wettelijke  regels, overgemaakt warden aan een vereniging zonder winstoogmerk met een zo gelijkend mogeliJk maatschappelijk doel en daartoe in concreto aangeduid door de algemene vergadering.
§2. Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit en de ambtsbeeindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de zestig dagen na de neeriegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeeindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

TITEL VII: overgangsbepaiingen Artikel 26

Voor al hetgeen niet voorzien is in de onderhavige statuten of er niet  in  bepaald  is  zal  de vigerende wetgeving op de verenigingen zonder winstoogmerk van toepassing zijn. – EINDE

Scroll naar top