Sportongeval

Wat te doen bij een sportongeval?


Bij het tennissen of andere clubactiviteiten, kunnen er steeds ongevallen voorvallen waarbij een speler of een medewerker, bv. een interclubleider of een scheidsrechter, gekwetst geraakt. Bovendien is het niet uitgesloten dat tijdens een clubactiviteit schade aan goederen van anderen wordt aangericht.

Gelukkig is ieder spelend lid van SVAT vzw voor dergelijke voorvallen verzekerd bij Ethias en dit via de polis sportongevallen van Tennis Vlaanderen. Elk spelend lid sluiten wij aan bij Tennis Vlaanderen waardoor iedereen automatisch onder deze verzekering valt.

Even een summier overzicht van de op heden geldende waarborgen:


A. Sportongevallen

Met ongevallen wordt bedoeld: een plotselinge gebeurtenis die lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer. Daarnaast is men o.a. ook verzekerd voor: een zonnesteek, letsels opgelopen bij reddingsacties, beten en steken van dieren en insecten, spierscheuringen, verstuikingen, verrekkingen, ontwrichtingen, enz. Let op: het moet weldegelijk gaan om een schadegeval tijdens het tennissen of tijdens andere clubactiviteiten, zoals o.a. feestelijkheden, verplaatsingen, ontmoetingen, wandelingen, enz. Bovendien is ook de schade gedekt, opgelopen tijdens het normale traject van de verblijfplaats naar de bestemming waar de activiteiten plaats hebben of naar een afgesproken verzamelplaats.


B. Burgerlijke aansprakelijkheid

De verzekering dekt de schade die door een lid werd veroorzaakt aan derden tijdens de hierboven genoemde verzekerde activiteiten. Zowel de lichamelijke als de materiële aangerichte schade worden vergoed. Er zijn evenwel verschillende zaken die niet worden vergoed, zoals brillen, kledij e.d. Wanneer de schade wordt aangericht door minderjarige leden, geldt de burgerlijke aansprakelijkheid van de ouders.


C. Burgerlijke- & strafrechtelijke verdediging

Wanneer tegen een spelend lid een burgerlijke- of strafrechtelijke procedure wordt gevoerd i.v.m. een verzekerde activiteit, worden alle procedure- en advocatenkosten ten laste genomen van de verzekering.

Een ongeval, wat dan?

Na een ongeval neemt u contact op met onze voorzitter, Patrick Mommen. U vult het aangiftedocument in van Ethias dat u op onze website kan downloaden (zie link onderaan). Laat dit vervolgens aanvullen en ondertekenen door de dokter en bezorg dit aan Patrick Mommen. Uw document wordt dan via het extranet van Ethias aan hen overgemaakt.

De aangifte dient te gebeuren binnen de 8 dagen na het ongeval door de club waarbij het betrokken Tennis Vlaanderen-lid is aangesloten. De maatschappij zal de dekking niet uitsluiten indien de aangifte buiten termijn doch redelijkerwijze zo snel mogelijk is gebeurd.

Belangrijk om weten is dat de gedekte kosten worden beperkt tot de datum van de consolidatie van de letsels met een maximumtermijn van twee jaar vanaf het ongeval. De dekking wordt verleend na tussenkomst van het ziekenfonds en tot maximaal 100 % van het geldende RIZIV-barema.

AANGIFTE SPORTONGEVAL

Het bestuur

Scroll naar top