Meer info? Klik hier

KALENDER INTERCLUB

INTERCLUBPLOEGEN 2021:

Dames 6 26-60ptn – zaterdag 14u

UITSLAGEN DAMES 6
 • Versluys Claire (K)
 • Borghijs Julie (ICL)
 • Wernaers Stephanie
 • Peers An
 • Van Der Auwera Maaike
 • Huybrechs Birgit
 • Pauwels Kitty

Heren 45 3 76-140ptn – zaterdag 14u

UITSLAGEN HEREN 45 3
 • De Vos Steven
 • Vervullens Johan
 • Pauwels Bert
 • Seynhave Pascal
 • Janssens Frank
 • Hendrickx Marc (K) (geen ICL)

Heren 45 5 12-35ptn Ploeg A – zaterdag 14u

UITSLAGEN HEREN 45 5 PLOEG A
 • Wouters Ivo (K)
 • De Beer Abe
 • De Roover Paul
 • Rivière Eric
 • Vandenbergh Luc (ICL)
 • Servaes Walter
 • Goetschalckx Luc

Heren 45 5 12-35p Ploeg B – zaterdag 14u

UITSLAGEN HEREN 45 5 PLOEG B
 • Dusart Alain (K)
 • Michielsen Sam (ICL)
 • Crab Stef
 • De Weerdt Jurgen
 • Laurent Frederic
 • Verdick Tim
 • Smets Patrick

Heren 35 6 12-20ptn – zaterdag 14u

UITSLAGEN HEREN 35 6
 • De Wael Patrick (K)
 • Paeleman Patrick
 • Thys Frank
 • Baetens Geert
 • Pauwels Eric
 • Van Frausem Jurgen
 • Interclubleider: Arnouts Michèle

Heren (4 spelers) 4 96-140ptn – zondag 10u

UITSLAGEN HEREN 4
 • Marichal Wim (K – ICL)
 • Marichal Geert
 • Marichal Carl (ICL)
 • Willekens Steven (ICL)
 • Vandenbroucke Jelle (ICL)
 • Marichal Philippe
 • De Ridder Christophe
 • Van der Wildt Bjorn (ICL)

Dames 35 3 12-35ptn – zondag 14u

UITSLAGEN DAMES 35 3
 • Arnouts Michèle (K -ICL)
 • Dekkers Rita (ICL)
 • Van Herbruggen Hilde (ICL)
 • Plessers Birgit
 • Doms Annick

Heren 55 3 12-35ptn – zondag 14u

UITSLAGEN HEREN 55 3
 • Stroobants Eddy (K)
 • Yseboot Michel (ICL)
 • Michiels Willem
 • Van Der Auwera Paul
 • Mommen Patrick
 • Van Deyck Charles

Wil je graag interclub spelen?

Iedereen vanaf 16 jaar kan vrij deelnemen aan de volwassen interclub. 
Let op! De inschrijvingen worden op 9 maart 2021 afgesloten.

Contacteer onze club voor meer info.


In deze privacyverklaring willen we alle bij S.V.Aartselaar Tennis vzw aangesloten leden, vrijwilligers, deelnemers aan activiteiten, sponsors en personen die belangstelling tonen in onze clubwerking informeren over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. S.V.Aartselaar Tennis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 


Dit brengt met zich mee dat:


 • wij in ieder geval uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven verder in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij om uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen voor elke verwerking van persoonsgegevens die niet gedekt is door een wettelijke verplichting, contractuele grond of gerechtvaardigd belang i.f.v. het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als S.V.Aartselaar Tennis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via volgende contactgegevens: S.V.Aartselaar Tennis, Kleistraat 204, 2630 Aartselaar - emailadres: info@svat.be.


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?Uw persoonsgegevens worden door S.V.Aartselaar Tennis verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:


 • Het voeren van een ledenadministratie en dienstverlening aan de leden (contractuele grond);
 • Het verzekeren voor Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid (wettelijke verplichting);
 • Het informeren over onze clubwerking en uitnodigen voor clubactiviteiten (contractuele grond en gerechtvaardigd belang);
 • Het organiseren van de sportieve opleiding en voorbereiding (contractuele grond);
 • Het kunnen deelnemen aan officiële competities, opleidingen en andere activiteiten van de koepelfederatie Tennis Vlaanderen VZW (contractuele grond);
 • Het registreren van uw competitieresultaten en berekenen van uw klassement en/of ranking (via Tennis Vlaanderen) (gerechtvaardigd belang);
 • Het detecteren en opvolgen van talenten (gerechtvaardigd belang);
 • Het uitvoeren van marktonderzoek en statistieken i.f.v. ons toekomstig clubbeleid (gerechtvaardigd belang);
 • Het bekomen van subsidiëring door de lokale en Vlaamse overheid (wettelijke verplichting).

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u verwerken: • Identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum en nationaliteit (wettelijke verplichting);
 • Telefoonnummer, e-mail (mits toestemming);
 • Tennisgegevens: competitie- en/of testresultaten, klassement en rankings, tennishandicap R of VE, inschrijvingen, clubaansluitingen en transfers (gerechtvaardigd belang);
 • Sportongevallen (wettelijke verplichting);
 • Financiële gegevens, o.a. betalingen, rekeningnummers, … (gerechtvaardigd belang);
 • Bij officiële trainers en officials: sportspecifieke diploma’s en prestaties en VOTAS-ID (wettelijke verplichting).

Wij verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij met uitdrukkelijke toestemming.


Wij verwerken enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt via o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website of de website van Tennis Vlaanderen, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, … 

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien hiervoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Bij discussie zullen redelijke inspanningen worden geleverd om deze toestemming te verifiëren.


Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.S.V.Aartselaar Tennis houdt zich het recht voor om tijdens activiteiten die onder onze bevoegdheid vallen algemeen beeldmateriaal te maken en dit te publiceren via onze kanalen. De betrokkenen hebben recht op schriftelijk bezwaar.


Verstrekking aan derden

Wij maken gebruik van een derde partij voor het verzorgen van:

 • leden- en competitie-administratie (Tennis Vlaanderen);
 • tennislessen & -stages (tennisschool en/of individuele trainers en Tennis Vlaanderen);
 • terreinreservaties (Tennis Vlaanderen);
 • sportongevallenverzekering (verzekeraar);
 • internetomgeving (webhosting);
 • nieuwsbrieven en uitnodigingen (Tennis Vlaanderen);
 • betalingen (bancaire instelling).


Verder geven wij de door u verstrekte gegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvb. Tennis Vlaanderen, Sport Vlaanderen, de lokale overheid, politie, gerecht, …) of in functie van een samenwerking binnen de beschreven doeleinden van de vereniging. Indien wij persoonsgegevens wensen te delen met derden buiten de beschreven doeleinden van de vereniging zullen wij u hiervoor schriftelijk toestemming vragen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of de GDPR-compliancy van de betreffende instantie niet hebben gecheckt. In deze verwerkersovereenkomsten worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.Teneinde de tennissport in het algemeen en de competities in het bijzonder te kunnen vormgeven, worden de sportieve gegevens van uw lidmaatschap (o.a. competitieresultaten, klassement, …) inclusief naam en geboortedatum (om voldoende onderscheidend te kunnen zijn), en de noodzakelijke contactgegevens, via een besloten database van Tennis Vlaanderen ter beschikking gesteld aan een beperkte groep gemandateerden (via paswoord) en ten behoeve van de tennisgemeenschap (ouders, grootouders, vakpers, …) op de website van Tennis Vlaanderen (dit laatste weliswaar zonder contactgegevens).


Van de officiële trainers, officials, interclubverantwoordelijken en -kapiteins en de bestuurders van de club worden eveneens de specifieke functies en de contactgegevens in de besloten database en webomgeving van Tennis Vlaanderen ter beschikking gesteld.Beveiliging van de gegevensWij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we volgende beveiligingsmatregelen genomen: • Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Firewall en patchbeheer;
 • Back-ups om de persoonsgegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Alle personen die namens S.V.Aartselaar Tennis van uw gegevens kennis kunnen nemen, alsook Tennis Vlaanderen en haar gemandateerden zijn gehouden de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.


Uw rechten omtrent uw gegevensU heeft recht op inzage, kopie en correctie van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.  U kan dit regelen via uw persoonlijke webpagina (spelersdashboard) op de website www.tennisvlaanderen.be (uw lidnummer en paswoord worden u via een email van Tennis Vlaanderen toegezonden of kunnen opnieuw opgevraagd worden via info@tennisvlaanderen.be).Daar waar de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken zonder opgave van reden. Het intrekken van uw toestemming verandert niets aan de geldigheid van de verwerkingen die gebeurd zijn vóór de intrekking. Let wel: uw email en telefoon zijn nodig voor het inschrijven voor competities.U heeft het recht op beperking van uw persoonsgegevens. De rechtmatigheid van uw vraag zal door ons getoetst worden aan onderhavige privacyverklaring en aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.KlachtenMocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen (zie contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring).U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.strong>Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel
Commission@privacycommission.be


Wijziging privacy statementS.V.Aartselaar Tennis kan zijn privacyverklaring wijzigen.  Van elke wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018. 

Scroll naar top