Statuten

Statuten van Sport Vereniging Aartselaar Tennis vzw, gecoördineerde versie na

wijziging der statuten dd. 13/01/2014.

Bij algemene vergadering van de vereniging gehouden in haar zetel op datum van 13 januari 2014

wordt, in aanwezigheid van alle effectieve leden, en bij unanimiteit beslist om de statuten van de

vereniging gekend onder de benaming "Sport Vereniging Aartselaar Tennis" en zoals gepubliceerd in

de bijlagen van het Belgisch Staatsblad d.d. 24 maart 1988, k. 1858 e.v. en gekend onder

identificatienummer 3911/88 te wijzigen en aan te passen.

De aldus gewijzigde statuten van de vereniging, die haar bestaan voortzet, luiden als volgt:

Titel I – benaming, zetel, doel & duur

Artikel 1

§1. De vereniging wordt genoemd: “Sport Vereniging Aartselaar Tennis”, afgekort “SVAT”; de

rechtsvorm is een vereniging zonder winstoogmerk.

§2. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd

door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting “‘vzw”’, met nauwkeurige

aanwijzing van de zetel.

Artikel 2

§1. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement

Antwerpen, te weten in 2630 Aartselaar, aan de Kleistraat nr. 204, in het Gemeentelijk

Sportcentrum.

Artikel 3

§1. De vereniging heeft tot doel

• al haar leden de mogelijkheid te geven om de tennissport in clubverband te kunnen

beoefenen;

• het verspreiden en promoten van de tennissport te bevorderen, met in het bijzonder het

opleiden van jonge tennisspelers;

• het spelen van tennis in competitieverband te beoefenen;

• alsmede te zorgen voor het inrichten van toernooien en andere activiteiten die het

clubleven bevorderen.

• ten slotte heeft zij ook tot doel het beoefenen van sport in het algemeen en als wezenlijk

deel van de vrijetijdsbesteding aan te moedigen.

Zij kan alle activiteiten ondernemen om dit doel te bereiken

§2. De vereniging is aangesloten bij de Vlaamse Tennis Vereniging (VTV) en zij engageert er zich

toe de reglementen en besluiten van deze vereniging na te leven en toe te passen in zoverre de wet

en onderhavige statuten zulks toelaten.

§3. De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het

verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle nodige roerende of onroerende

goederen in huur of gebruik nemen, verwerven, bezitten en vervreemden.

§4. De vereniging mag ook op bijkomstige wijze zeker economische activiteiten uitoefenen, op

voorwaarde dat de opbrengsten daarvan uitsluitend besteed worden aan het hoofddoel.

§5. De vereniging kan meerdere afdelingen tellen waar deze activiteiten kunnen uitgeoefend

worden en deze kunnen gevestigd zijn buiten het arrondissement van de hoofdzetel. Zij kan

plaatselijke en of tijdelijke onderafdelingen inrichten waarover zij gezag uitoefent. Zij kan tevens haar

medewerking verlenen aan andere organisaties voor zover er overeenstemming is met het voor

omschreven doel.

§6. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: lidmaatschap en bijdrage

Artikel 4

De Vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden (ook wel vaak de gewone

spelende leden genoemd). Het aantal effectieve leden wordt beperkt tot maximaal vijentwintig.

Artikel 5

§1. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering,

komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in

het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden.

§2. De voorwaarden om als effectief lid opgenomen te worden zijn de volgende:

• minstens de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben per 1 januari van het jaar waarin men zijn

opname vraagt;

• een schriftelijk verzoek richten tot de raad van bestuur;

• zich akkoord verklaren met de statuten van de vereniging en met de huishoudelijke

reglementen.

• aanvaard worden door de raad van bestuur waar de kandidatuur wordt voorgelegd.

§3. Men wordt toegetreden lid door een lidmaatschapsaanvraag in te dienen en het jaarlijkse

lidgeld te betalen.

§4. Toegetreden leden hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. Het is hen toegelaten

in het kader van de vereniging de tennissport te beoefenen en aan de verschillende door de

vereniging ingerichte activiteiten deel te nemen. Hun rechten en plichten worden bepaald in het

huishoudelijk reglement zoals dit wordt vastgesteld door de raad van bestuur en goedgekeurd door

de algemene vergadering der effectieve leden.

§5. Enkel de raad van bestuur kan toegetreden leden uitsluiten conform hetzelfde reglement.

§6. De uitsluiting van effectieve leden kan enkel gebeuren door de algemene vergaderingen en dit

met een gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 6

De effectieve en toegetreden leden betalen dezelfde jaarlijkse bijdrage. Het bedrag van deze

bijdrage wordt jaarlijks door de raad van bestuur bepaald. Het mag niet meer bedragen dan €750,00.

Artikel 7

§1. Het lidmaatschap wordt jaarlijks vernieuwd en is van onbepaalde duur. Het eindigt door

vrijwillig ontslag, uitsluiting of overlijden.

§2. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij gewoon schrijven of per

e-mail aan de voorzitter van de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.

§3. Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een overleden

lid, kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het bezit van de

vereniging.

§4. Een lid dat in gebreke blijft door de jaarlijkse bijdrage niet te betalen, uiterlijk op 31 maart van

het lopende jaar, wordt als ontslagnemend beschouwd.

§5. De raad van bestuur is bevoegd om disciplinaire maatregelen te nemen tegen leden, in

volgende gevallen:

• als een lid weigert de betalingen uit te voeren die hij aan de vereniging verschuldigd is;

• als een lid weigert zich aan de statuten, de huishoudelijke en de spelreglementen te

onderwerpen;

• als een lid zich schuldig maakt aan ernstig wangedrag, waardoor de goede werking en/of

goede naam van de vereniging wordt aangetast.

§6. De raad van bestuur kan de volgende disciplinaire maatregelen nemen: een vermaning, een

ernstige waarschuwing en een schorsing al of niet gedurende een bepaalde tijd.

TITEL III: de algemene vergadering

Artikel 8

§1. De algemene vergadering is het hoogste gezagdragend orgaan van de vereniging en bestaat uit

de samenstelling van alle effectieve leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de

vereniging, die tevens voorzitter is van de raad van bestuur.

§2. Toegetreden leden kunnen ook uitgenodigd worden op de algemene vergadering, maar

bezitten geen stemrecht. De rechten en plichten van de toegetreden leden worden bepaald door het

huishoudelijk reglement.

Artikel 9

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

1. De wijziging van de statuten;

2. De benoeming en de afzetting van de bestuurders;

3. De benoemingen en afzettingen van eventuele commissarissen en, voor zover deze wordt

toegekend, het bepalen van hun bezoldiging;

4. De kwijting voor bestuurders en commissarissen;

5. De goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening;

6. De ontbinding van de vereniging;

7. De aanvaarding en de uitsluiting van een effectief lid;

8. De vrijwillige ontbinding van de vereniging met hierbij de vereffening en verdeling van het

maatschappelijk vermogen;

9. Alle gevallen waarin de statuten zulks vereisen;

Artikel 10

§1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur in alle gevallen

waarin de wet of de statuten zulks bepalen.

§2. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op initiatief van de

raad van bestuur of op verzoek van ten minste één vijfde van de effectieve leden van de vereniging

§3. De effectieve leden worden ten minste acht dagen voor de algemene vergadering uitgenodigd

per gewone brief of per e-mail met vermelding van de volledige agenda en plaats, datum en uur van

de vergadering.

Tenzij anders vermeld in de brief van uitnodiging vergadert de algemene vergadering op de plaats

van de maatschappelijke zetel.

§4. De algemene vergadering vindt ten minste éénmaal jaarlijks plaats, te weten in het eerste

semester van het kalenderjaar. Alle effectieve leden worden hiertoe uitgenodigd.

Artikel 11

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.

Indien hij afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige

bestuurders.

§2. De algemene vergadering zal slechts beraadslagen over de onderwerpen van de agenda zoals

vermeld op de oproepingsbrief. Een agendapunt kan op voorstel van minstens één twintigste van de

effectieve leden aan de agenda worden toegevoegd. De raad van bestuur kan bovendien

agendapunten op de algemene vergadering laten toevoegen indien de leden deze toevoeging

aanvaarden in een stemming met gewone meerderheid, te weten de helft plus één.

§3. Ieder effectief lid van de vereniging mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene

vergadering door een volmachtdrager, voorzien van een geschreven machtiging, voor zover de

gevolmachtigde zelf effectief lid is van de vereniging. Ieder gevolmachtigde kan slechts één effectief lid

van de vereniging vertegenwoordigen.

Artikel 12

§1. De algemene vergadering is geldig samengesteld als de helft plus één der effectieve leden

aanwezig zijn.

§2. Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen zijnde, de helft plus

één behoudens andersluidende bepalingen van de wet of de statuten (zie artikel 13). Bij gelijkheid

van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

§3. Wanneer de helft van de vergadering erom verzoekt zal de stemming geheim zijn. In dergelijk

geval zal bij gelijkheid der stemmen het gestemde onderwerp als verworpen worden beschouwd.

Artikel 13

§1. De beslissingen nopens de wijzigingen der statuten kunnen slechts worden genomen mits

naleving van de bijzondere voorwaarden van aanwezigheid, meerderheid en eventuele gerechtelijke

homologatie zoals bepaald in de wet 27 juni 1921, gewijzigd bij wet 2 mei 2002 waarbij aan

verenigingen zonder winstoogmerk rechtspersoonlijkheid wordt verleend.

§2. Over een statutenwijziging of vrijwillige ontbinding kan aldus slechts geldig beraadslaagd

worden wanneer twee derden van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. §3. Een

wijziging kan slechts gestemd worden door een meerderheid van twee derden der aanwezige leden.

§4. Wanneer de wijziging betrekking heeft op de doeleinden van de vereniging kan daartoe

slechts besloten worden door ten minste vier vijfden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

§5. Ingeval op een eerst bijeengeroepen vergadering geen twee derden der leden aanwezig is, kan

een tweede vergadering worden samengeroepen die, zonder dat twee derden van de leden aanwezig

is, toch kan besluiten tot statutenwijziging mits een tweederdemeerderheid, of een

viervijfdemeerderheid ingeval van wijziging van het maatschappelijk doel. Tussen de eerste en de

tweede vergadering moeten er minstens vijftien dagen verlopen zijn.

Artikel 14

§1. De beslissingen van de algemene vergadering worden opgetekend in een afzonderlijk losbladig

register, bijgehouden op de maatschappelijke zetel van de vereniging en ondertekend door

voorzitter en secretaris van de raad van bestuur of door diegenen die hun functie waarnemen.

§2. Het verslag wordt aan alle effectieve leden bezorgd, uiterlijk veertien dagen voor de

bijeenroeping van de volgende algemene vergadering.

§3. Alle effectieve leden hebben inzage in deze registers en een afschrift kan geldig worden

ondertekend door de secretaris.

TITEL IV: de raad van bestuur

Artikel 15

§1. De vereniging wordt bestuurd en in rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur die

ten minste drie leden telt. Het aantal bestuurders moet te allen tijde lager zijn dan het aantal

effectieve leden van de vereniging.

§2. De raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering die ook te allen tijde

bestuurders kan ontslaan.

§3. De bestuurders worden verkozen voor een termijn van zes jaar. Deze termijn kan tweemaal

verlengd worden.

§4. Het mandaat kan ook eindigen door overlijden, ontslag door de bestuurder zelf of door de

algemene vergadering of door uitsluiting van het lidmaatschap.

§5. Indien een bestuurder tijdens zijn mandaatperiode zijn functie niet meer kan uitoefenen, hetzij

door overlijden, hetzij door vrijwillig ontslag, hetzij door afzetting, dan heeft de raad van bestuur de

bevoegdheid om aan één der effectieve leden te vragen om het vrijgekomen mandaat verder uit te

oefenen tot aan de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering. Deze persoon krijgt dan de functie

van toegevoegd bestuurslid, en heeft de bevoegdheid om de bestuursvergaderingen bij te wonen

zonder stemrecht. Het toegevoegd bestuurslid kan met volle inzage alle taken uitoefenen die hem of

haar door de raad van bestuur worden toegekend.

§6. De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het

aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden

op de agenda van de algemene vergadering.

§7. Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van

bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders

onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval moet de raad van bestuur binnen de twee

maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken

bestuurder dient te voorzien.

§8. De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten

neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen dertig dagen na

de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Artikel 16

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Zij vormen het dagelijks bestuur van de vereniging.

Artikel 17

§1. De raad van bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden die de wet of de statuten niet

voorbehouden aan de algemene vergadering.

§2. Zij vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging in alle gerechtelijke en

buitengerechtelijke handelingen met inbegrip van alle daden van beschikking, alle roerende en

onroerende handelingen, het afsluiten van hypothecaire verbintenissen, het afsluiten van alle

contracten, compromissen, minnelijke schikkingen, arbitraire overeenkomsten en dadingen, het

aanvaarden en verwerpen van alle toelagen, schenkingen en legaten, enzovoort.

§3. De raad van bestuur stelt het huishoudelijk reglement op.

§4. Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene

vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur.

Artikel 18

Opdat de vereniging geldig zou vertegenwoordigd zijn t.o.v. derden volstaat de handtekening van

twee leden van de raad van bestuur, waar onder deze van de voorzitter of zijn vervanger.

Artikel 19

Met het oog op het waarnemen van het dagelijks bestuur van de vereniging kan de raad van

bestuur, onder haar verantwoordelijkheid, het geheel of een gedeelte van haar bevoegdheden voor

een nader te bepalen termijn die in tijd beperkt is, overdragen aan één of meerdere bestuurders.

Deze delegatie is op ieder ogenblik herroepbaar.

Artikel 20

§1. De raad van bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar op de plaats van de

verenigingszetel op bijeenroeping door de secretaris per brief, faxpost of elektronische post

tenminste acht dagen op voorhanden met vermelding van de agenda, dag en uur van de vergadering.

§2. Elk bijkomend onderwerp kan zonder formaliteiten tijdens de vergadering op de agenda

worden bijgevoegd. De raad van bestuur beslist bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de

vergadering, die wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudst

aanwezige bestuurder.

§3. De notulen van de vergadering worden bijgehouden door de secretaris. Zij worden in

origineel ondertekend door ten minste twee bestuursleden waar onder de voorzitter. Alle effectieve

leden hebben, mits eenvoudig verzoek, inzage van deze registers of notulen.

§4. Afschriften ervan worden geldig door de secretaris ondertekend.

Artikel 21

De bestuurders nemen geen persoonlijke verbintenissen op zich wanneer zij optreden namens de

vereniging. Zij zijn uitsluitend aansprakelijk t.o.v. de vereniging voor de goede uitvoering van hun

mandaat.

TITEL V: rekeningen, begrotingen, inbrengen

Artikel 22

§1. De rekeningen lopen van 1 januari tot 31 december waarop zij worden afgesloten zodat elk

dienstjaar samenvalt met het kalenderjaar.

§2. De jaarrekening alsmede de begroting voor het volgende werkingsjaar worden opgesteld door

de penningmeester en ter goedkeuring aan de algemene vergadering van de vereniging voorgelegd.

Deze goedkeuring dient te worden gegeven binnen de zes maanden na de afsluitingsdatum van het

boekjaar.

§3. De rekeningen dienen jaarlijks door de schatbewaarder gedeponeerd te worden op de griffie

van de rechtbank van koophandel.

Artikel 23

Ten minste acht dagen voor de algemene vergadering waarop ze ter goedkeuring worden

voorgelegd, kan elk effectief lid inzage nemen van de rekeningen en de begroting met de

bijbehorende stukken op de zetel van de vereniging of bij de penningmeester.

TITEL VI: ontbinding en vereffening

Artikel 24

§1. Onafgezien van de in de wet voorziene mogelijkheid van gerechtelijke ontbinding zal de

algemene vergadering kunnen beslissen over de vrijwillige ontbinding op de wijze zoals vastgesteld

door de wet, met name op dezelfde wijze als wanneer het statutair maatschappelijk doel van de

vereniging wordt gewijzigd.

§2. Bij dergelijke vrijwillige ontbinding zal de algemene vergadering in haar ontbindingsbeslissing

tegelijk twee of meer vereffenaars aanduiden en hun bevoegdheden bepalen.

§3. In geval van gerechtelijke ontbinding zal de uitspraak van de rechtbank gelden nopens de te

volgen werkwijze.

Artikel 25

§1. Zowel in geval van vrijwillige als in geval van gerechtelijke ontbinding zal het netto

overblijvend actief van het vermogen van de vereniging, na vereffening van de schulden en

aanzuivering van de lasten, met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke regels,

overgemaakt worden aan een vereniging zonder winstoogmerk met een zo gelijkend mogelijk

maatschappelijk doel en daartoe in concreto aangeduid door de algemene vergadering.

§2. Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars

neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de zestig dagen na de

neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij

uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

TITEL VII: overgangsbepalingen

Artikel 26

Voor al hetgeen niet voorzien is in de onderhavige statuten of er niet in bepaald is zal de

vigerende wetgeving op de verenigingen zonder winstoogmerk van toepassing zijn. - EINDE